บุคลากร

ผศ.ดร. สุวิมล อุทัยรัศมี

Assist.Prof.Dr. Suwimon Uthairatsamee

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforsmu@ku.ac.th

Research Resume: