บุคลากร

รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง

Assoc.Prof.Dr. Ronglarp Sukmasuang

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforrls@ku.ac.th

Research Resume: