บุคลากร

รศ.ดร. ประทีป ด้วงแค

Assoc.Prof.Dr. Prateep Duengkae

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforptd@ku.ac.th

Research Resume: