บุคลากร

รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว

Assoc.Prof.Dr. Sarawood Sungkaew

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforsws@ku.ac.th

Research Resume: