บุคลากร

รศ.ดร. ปัสสี ประสมสินธ์

Assoc.Prof.Dr. Patsi Prasomsin

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforpsp@ku.ac.th

Research Resume: