บุคลากร

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์

Dr. Jiraporn Teampanpong

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: jiraporn.tea@ku.th

Research Resume: