บุคลากร

ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา

Assist.Prof.Dr. Assist.Prof.Dr.Naruemol Kaewjampa

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone: 0-2579-0172 ภายใน: 1410 ext.1610

Email: ffornmk@ku.ac.th

Research Resume: