บุคลากร

ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ

Assist.Prof.Dr. Sutee Duangjai

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforsud@ku.ac.th

Research Resume: