บุคลากร

นางสาว ปาริชาด จตุรงค์กร

Ms. Parichard Jaturongkorn

ภาควิชาอนุรักษวิทยา

Phone:

Email: fforpcj@ku.ac.th