บุคลากร

ผศ.ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม

Assist.Prof.Dr. Vijak Chimchome

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: fforvjc@ku.ac.th

Research Resume: