บุคลากร

รศ.ดร. ดอกรัก มารอด

Assoc.Prof.Dr. Dokrak Marod

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: ffordrm@ku.ac.th

Research Resume: