บุคลากร

รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์

Assoc.Prof.Dr. Naris Bhumpakphan

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: ffornrb@ku.ac.th

Research Resume: