บุคลากร

นางสาว ศิร์รินทร์ กานต์สุธารักษ์

Ms. Sirin Kansutharak

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

Phone: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ Tel. 0 2579 0170 สายใน 1402 ต่อ 114

Email: fforlnp@ku.ac.th