บุคลากร

รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา

Assoc.Prof.Dr. Decha Wiwatwittaya

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Phone:

Email: ffordew@ku.ac.th

Research Resume: