บุคลากร

ผศ.ดร. พิชิต ลำใย

Assist.Prof.Dr. Pichit Lumyai

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: fforpcl@ku.ac.th

Research Resume: