บุคลากร

นาย ปรเมศวร์ หยวกอิ่ม

Mr. Paramed Yuak-im

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

Phone: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ Tel. 0 2579 0170 สายใน 1402 ต่อ 115

Email: fforpmy@ku.ac.th