บุคลากร

นางสาว นะจา โง้วกาญจนนาค

Ms. Nacha Ngokanchananak

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

Phone: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Tel. 0 2579 0520 ต่อ 125

Email: fforncn@ku.ac.th