บุคลากร

นาง นฤมล นพพิบูลย์ เงินดี

Mrs. Naruemol Noppiboon Ngoendee

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

Phone:

Email: ffornmn@ku.ac.th