บุคลากร

ผศ.ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร

Assist.Prof.Dr. Nittaya Mianmit

ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Phone:

Email: ffornym@ku.ac.th

Research Resume: