ข่าว

การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

"การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562"
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง

รูปแบบการจัดงาน: การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายเเละโปสเตอร์ การเสวนา การประกวด ผลงาน กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่ฯ และการเสวนา เรื่อง "ช้าง: คุณค่าแห่งชีวิต" สมัครเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานได้ที่ 

http://www.conference.forest.ku.ac.th/index_.php?target=abstracts&fbclid=IwAR0VSMEr3UwdnHxRoDToGu0ghYhWAnBsi15H6k-DdwUUElqpW0WSVz-AfZU

 

ภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด