ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด