ข่าว

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติด้านแสงของเยื่อและกระดาษ

(จัดซื้อจัดจ้าง)

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติด้านแสงของเยื่อและกระดาษ ตามรายการ ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์