ข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสาธิตการสอนในด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่า กำหนดวัน เวลา และสถานที่

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสาธิตการสอนในด้านนิเวศวิทยาสัตว์ป่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา จำนวน 1 ราย ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์