ข่าว

The Low Carboner Contest 2018

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

The Low Carboner Contest 2018

            เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดกิจกรรม The Low Carboner Contest 2018 (อยากเป็นฮีโร่ต้อง Low Carbon) ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อม รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่     องค์ความรู้, ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ คณะวนศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ อบก. เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

          โดยการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 5 จุด ได้แก่

                   - ทางเข้างาน และจุดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกับสังคมคาร์บอนตํ่า และลงทะเบียนร่วม Contest และรับหนังสือ Operation Low Carbon Project เล่ม 1 “Green & Clean” หรือ เล่ม 2 “Save & Change”

                   - การใช้ทรัพยากรน้ำ – ห้องอาบน้ำ เป็นการจำลองห้องอาบน้ำ โดยให้ผู้เข้าร่วมเปรียบเทียบเวลาสัมผัสกับระดับน้ำที่ใช้ในการอาบน้ำ พร้อมทั้งข้อมูลการเดินทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

                   - สารเคมีใกล้ตัว – ห้องเก็บของ รูปแบบเป็นห้องมืดติด backlight ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าไปหาผลิตภัณฑ์ด้านในมา 1 อย่าง เพื่อที่จะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนั้นมีสารเคมีอะไรเจือปนบ้าง

                   - ลดขยะ/ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี เป็นเกมส์แยกขยะโดยการแทนชื่อขยะเป็นลูกบอลเพื่อปาลงถังสีต่างๆ แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย

                   - การเดินทางของอาหาร - ห้องอาหาร เป็นการจัดโต๊ะอาหารแสดงจานเมนูต่างๆ โดยแต่ละเมนู
จะแสดงให้เห็นถึงสายพานการผลิต ว่าแต่เมนูนั้นปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่      

          ส่วนที่ 2 กิจกรรมบนเวที THE LOW CARBONER สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านสังคมคาร์บอนต่ำ การจัดกิจกรรมบนเวทีทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล หรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลที่มีชื่อเสียง
ด้านสังคมคาร์บอนต่ำ Guest Speaker “เป๋ TAM:DA” เจ้าของสตูดิโอ “ทำ-ดะ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ยังได้เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม “ปริศนาคาร์บอนแล่บ” พร้อมทั้ง อธิบายกิจกรรมกติกาและเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม The Low Carbon Contest 2018 เพื่อพิชิตตำแหน่งสุดยอด The Low Caboner ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท สำหรับผู้สนใจอยากร่วมการแข่งขันนี้สามารถลงทะเบียนร่วมแข่งขันและติดต่อรับหนังสือได้ โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120 และ 319 หรือสแกน QR Code ตามด้านล่าง

 

ภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์