ข่าว

การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในรอบปีที่ผ่านมาอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ในรอบปีที่ผ่านมาของอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2561  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมมือกับนักวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก จำนวน 6 ชนิด มีทั้งเป็นไม้ยืนต้นวงศ์ยางและวงศ์มะเกลือ ไม้ไผ่ พืชล้มลุกพวกอุตพิด และกล้วยไม้ อาจารย์ของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ทั้ง 4 ท่าน คือ รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว  และ รศ.ดร. ดอกรัก มารอด ชนิดพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก  ทั้ง 6 ชนิด ได้แก่

  1. มะพลับเพ็งคล้าย (Diospyros phengklaii Duangjai, Sinbumroong & Suddee)

          มะพลับเพ็งคล้ายเป็นพรรณไม้ในสกุลมะเกลือที่มีผลคล้ายมะละกอแขกดำ นายอรุณ สินบำรุง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้เป็นผู้เก็บตัวอย่างจากอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากการตรวจสอบร่วมกับ ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ และ ดร. สมราน สุดดี นักวิจัยของสำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่จึงได้ตั้งชื่อว่า Diospyros phengklaiiDuangjai, Sinbumroong & Suddee เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.จำลอง เพ็งคล้าย นักพฤกษศาสตร์อาวุโสของสำนักหอพรรณไม้ ทั้งนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

         https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/article/view/%2F111867

      2. ชันหอม (Hopea macrocarpa Poopath & Sookch.)   

          ต้นชันหอมเป็นพรรณไม้วงศ์ยางในสกุลตะเคียน ค้นพบโดย นายมานพ ผู้พัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ของสำนักหอพรรณไม้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ทั้งนี้มีการตรวจสอบชนิดร่วมกับ รศ.ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม และ ดร. ราชัน ภู่มา พบว่าพืชดังกล่าวเป็นพืชชนิดใหม่ จึงตั้งชื่อว่า Hopea macrocarpa Poopath & Sookch. ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin ในปี พ.ศ. 2560 เป็นพรรณไม้ที่พบเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาส

          https://www.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/article/view/85797

       3. ไผ่ข้อหนาม (Chimonocalamus elegans Sungkaew & Teerawat.)

           ค้นพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน โดย รศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว รศ.ดร. ดอกรัก มารอด และคณะ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  Phytotaxa ปี พ.ศ. 2560

           https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.302.1.11

       4. อุตพิดมวกเหล็ก (Typhonium muaklekense D. Sookchaloem & S. Maneeanakekul)

          ค้นพบที่เขาหินปูน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย รศ. ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม และ นางสุธิดา มณีอเนกคุณ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์  ตีพิมพ์ ในวารสาร Nordic Journal of Botany ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

            https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/njb.01619

       5. ว่านแผ่นดินเย็นเมืองตรัง (Nervilia trangensis S.W.Gale, Suddee & Duangjai)

           ค้นพบโดย ดร. สมราน สุดดี และ ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ ปี พ.ศ. 2560

           http://pr.prd.go.th/trang/ewt_news.php?nid=10666&filename=index/FORTICLIENT_CONTINUE

        6. ว่านแผ่นดินเย็นล้านนา (N. marmorata S.W.Gale, Suddee & Duangjai)

           เกิดจากร่วมมือการศึกษาและตรวจสอบโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาและข้อมูลดีเอ็นเอของ ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ ดร. สมราน สุดดี ดร.สเตฟาน เกล หลังยืนยันการเป็นชนิดใหม่จึงรายงานร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นๆ อีก 6 ท่าน รวมถึง นางสาวภัสรา เติมวุฒิปรีชา นิสิตปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ในวารสาร Systematics and Biodiversity ปี พ.ศ. 2560

           https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772000.2017.1415233?scroll=top&needAccess=true

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์