ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้และตำแหน่งพนักงานสถานที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด