ข่าว

ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์