ข่าว

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบกระดาษแบบหมุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์