ข่าว

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องอบกระดาษแบบหมุน)

(จัดซื้อจัดจ้าง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์