ข่าว

ขอเชิญร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดร่างยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์

  • กำหนดการและแบบตอบรับ 839-2017-10-04_100627.pdf
  • ร่างยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 839-2017-10-09_094232.pdf
  • ร่างยุทธศาสตร์และกลไกสู่การปฏิบัติ 839-2017-10-11_110823.pdf
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ และกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร 839-2017-10-11_110935.pdf