ข่าว

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน

(รับสมัครงาน)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งเป็นการคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น ในการนี้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและสาธิตการสอน ดังนี้ 

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์