ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทผะิเข้าสอบข้อเขียน

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบแข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้วคณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจำนวน 2 ราย ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์