ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์