ข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน จำนวน 1 อัตราดังนี้ 

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์