ข่าว

ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหาร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รับสมัครงาน)

อนุสนธิประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหาร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะทำงานดำเนินการร้านสวัสดิการคณะวนศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์