ข่าว

ประกาศคณะวนศาสตร์ เรื่องการเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหาร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(รับสมัครงาน)

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ให้เช่าพื้นที่อาคารในความปกครองดูแลของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์