ข่าว

ร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาการจัดการดูแลต้นไม้

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคลากรผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนามาตรฐานอาชีพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

https://www.facebook.com/100263265904654/posts/145243444739969/

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด