ข่าว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเสมือนจริงพร้อมแอพพลิเคชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

(จัดซื้อจัดจ้าง)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเสมือนจริงพร้อมแอพพลิเคชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกเเสนบาทถ้วน)

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์