ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายเดือน จำนวน 2 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์