ข่าว

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์