ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้วนั้น คณะวนศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์