ข่าว

ผลการคัดเลือกพนักงงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 2 อัตตรานั้น  คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ภาควิศวกรรมป่าไม้

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

 

 

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด