ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฎิบัติการ สังกัดภาควิชา ชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานั้น 

 บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นเเล้ว คณะวนศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์