ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับความช่วยเหลือให้ยืมคอมพิวเตอร์ Notebook ภาคปลาย 2564

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับทราบเงื่อนไข และนัดหมายรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ลิงค์ https://forms.gle/jGaS8vRrMhkKRP2F9 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

1 6110300101 สมฤดี ส่องแสงจันทร์
2 6110301221 รุจิรา ด่านซ้าย
3 6110301361 นายวีรภัทร ตีเฟื้อย
4 6110301621 สุรศักดิ์ นุ้ยศิริ
5 6110301850 กชกร สีลาสม
6 6110303453 กนกกร ศรีนวล
7 6210300332 นางสาว กัณ์ธิกา มาเรือน
8 6210300774 ชญานิศ หอมสิน
9 6210300782 ชญานี รักนิ่ม
10 6210300936 ณัฐพล ขำล้วน
11 6210301410 นิภาภรณ์ อนันตภูมิ
12 6210301738 มยุเรศ ตาคำ
13 6210302734 น.ส.ศิริวรรณ​ จีนเมือง
14 6210302807 สุกัญญา หนักแน่น
15 6210303102 กนกวรรณ พึ่งพรหม
16 6210303161 นายคมสันต์ พึ่งธรรม
17 6210303242 ทรงพล วงศ์จันทร์
18 6210303285 นครินทร์ จารุเมธี
19 6210303382 ปัทมพร แตงเจริญ
20 6210303471 พีรภัทร เซวาซิงห์
21 6310301560 นิศรา คงกระพันธ์
22 6310302132 วายุ เกิดสุรินทร์
23 6310302256 ศุภวรรณ ชูชีพ
24 6410300379 นายธนกร สีแดง
25 6410300689 รัชชานนท์ สัมมาคราม
26 6410301227 ณิชวรีย์ สิงห์ชัย
27 6410301332 ธิดาภรณ์ สุวรรณศรี
28 6410302266 หทัยชนก แสนวงษ์
29 6410302720 นางสาวชุติมน ภักดีสอน
30 6410302924 นพมาศ สุนทรวิภาต
31 6410303793 อภิญญา สมทอง

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด