ข่าว

โครงการยืมโน๊ตบุ๊คคณะวนศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนิสิตในช่วงการระบาดของ COVID-19

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

นิสิตที่มีความประสงค์จะยืมโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 สามารถลงชื่อและให้รายละเอียดต่าง ๆ ทางลิงค์ https://forms.gle/JGNavdnU3Ct3s91R8 

สามารถกรอกข้อมูลได้ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 

 

 

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด