ข่าว

เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่ง

ผศ. ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด