ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์  โดยวิธีสอบเเข่งขัน จำนวน 1อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและปฎิบัติการสอบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์