ข่าว

รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยป่าไม้ สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์