ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับความช่วยเหลือให้ยืมคอมพิวเตอร์ Notebook รอบที่ 2

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับทราบเงื่อนไข และนัดหมายรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ลิงค์ https://forms.gle/h7a3D19uHQWWDWf78 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

1              6410300280         ณฐมน ประฮาดไชย

2              6410300841         กฤตเมธ เทพปาน

3              6410300921         กาลระวี ระวิโชติ

4              6410300999         จารุเกียรติ เลียบนพสิน

5              6410301014         จิตวิสุทธิ์ โตสุนัน

6              6410301227         ณิชวรีย์ สิงห์ชัย

7              6410302029         วิภาพร ชลาสินธุ์

8              6410302495         กุลธิดา ศิริสังข์

9              6410302568         จิรายุทธ บำรุง

10           6410302720         ชุติมน ภักดีสอน

11           6210300332         กัณ์ธิกา มาเรือน

12           6210302734         ศิริวรรณ จีนเมือง

13           6110300284         กัลยทรรศน์ เกิดปู่

14           6110301221         รุจิรา ด่านซ้าย

15           6110303453         กนกกร ศรีนวล

16           6110303992         ธัญญาลักษณ์ ท่วงที

17           6110301183         รมิตา ชูงาน

18           6010300100         เพ็ญพิทย์ เป้าทอง

 


สำหรับรายชื่อต่อไปนี้ เป็นรายชื่อที่ไม่ผ่านการพิจารณา อย่างไรก็ตามหากยังมีความประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือจริง ๆ สามารถติดต่อ อ.ชาคริต เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @846gtzmq

1              6410302487         กาลัญญุตา ศรีแสง

2              6310303155         ธนิดา พุ่มอุสิต

3              6210302211         ศศิวิมล สอทา

4              6110300594         ณัฐชกร รัตนเพชร

5              6110300846         6110300845

6              6110302350         ทรงพล กันยะ

7              6110303836         อรุณี เอี่ยมกาย

8              6010302056         จิตติญา ยอดวิชา

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด