ข่าว

ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย

(รับสมัครงาน)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ให้คณะวนศาสตร์พิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพื่อให้ไดเรับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์